Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bilamys.com, jehož provozovatelem je:

 

Obchodní firma – Ing. Štefan Sahaj

IČ – 491 78 351

Sídlo – Alej Svobody 726/35, 323 00 Plzeň

č.j.: Rgz 141/99 340500-24836-01

č.j.: Rgm 3219/93

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015 a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

 

 

I. Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

II. Jak nakupovat

 

Vyberte si hru na těchto stránkách a nechte si ji ještě dnes poslat na vaši adresu!

Zboží je zasíláno Českou poštou na dobírku - Obchodní balík, k ceně je účtováno poštovné a balné ve výši 100,- Kč, doba dodání 1 pracovní den od vyřízení objednávky.

Zboží zaplatíte při převzetí balíku od pracovníka České pošty. Při nezastižení Vám nechá ve schránce lísteček, díky němuž si společně s dokladem totožnosti (občanka nebo pas) můžete balík na "Vaší" poště vyzvednout. Zboží v tomto případě zaplatíte při převzetí balíku přímo na dané poště u přepážky. V případě nevyzvednutí zboží, se balík se zbožím vrací zpět.

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek: 
- Kontaktujte nás (viz Kontakty) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením objednávky, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. 
- Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci Kontakty, a to za následujících podmínek:

• zboží musí být neporušené v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům,
tzn zboží nesmí být vůbec vybaleno 
• v případě softwaru s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. 


- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

 

IV. Všeobecná ustanovení

1. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s obchodními podmínkami

2. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci;

3. Jako doklad o záruce vystavujeme k zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo účtenka), k vybraným druhům zboží dále i záruční list.

4. Doporučujeme uschovat nákupní doklad pro případnou reklamaci;


5. Při převzetí zboží zkontrolujte úplnost a nepoškozenost zboží, zvláště CD disků, a mechanická poškození hardwarového zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta;

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu nebo na případné škody v důsledku toho vzniklé;

7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením;

8. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

9. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, sériovými čísly atd.

10. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
h) úpravou zboží zákazníkem,
i) poškozením, nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, přírodními živly nebo vyšší mocí.

11. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn;

12. Při prodeji přes e-shop včetně osobního odběru na pobočce má kupující nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Pokud má zboží povahu softwaru, lze zboží vrátit za podmínky, že nebyl porušen igelitový obal zboží.

 

V. Délka záruční doby

1. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím od prodávajícího.

 

VI. Podání reklamace

1. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v prodejnách Bílá myš.


2. Při uplatnění reklamace doporučujeme předložit účtenku nebo její kopii, případně záruční list.


3. Doporučujeme reklamovat zboží s původním obalem – můžete tak urychlit vyřízení reklamace;

 

4. K reklamaci nelze přijmout mechanicky poškozené zboží (poškrábané CD disky nebo mechanicky poškozené hardwarové zboží);

5. Doporučujeme bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

 

6. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku požkozeného při přepravě reklamuje u prodávajícího.


7. Kupující může vadné zboží reklamovat osobně na našich prodejnách nebo jí zaslat přepravní službou na adresu provozovny Bílá myš - OC Plaza, Radčická 2, Plzeň 30100. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Náklady na vyřízení reklamace hradí vždy prodávající.

9. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření, obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce softwaru;

10. Zboží, které má charakter softwaru, nelze vrátit ani vyměnit; pouze pokud je zabalené.

11. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému;

 

VII. Vyřízení reklamace

1. Reklamace může být vyřízena podle charakteru závady:
a) odstranitelná vada zboží
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou). Není-li možná výměna ani oprava zboží a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může kupující od smlouvy odstoupit (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě odstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud:

· reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
· zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

b) neodstranitelná vada zboží
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, případně vystaví dobropis *.
V případě, že kupující nepožaduje výměnu zboží s neodstranitelnou vadou, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znova od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží;

3. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zboží kupujícím.

4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

VIII. Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Na tento orgán se může kupující obrátit s případnou stížností.

 

 

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

X. Bazarové hry

 

 vykupujeme hry na následující platformy: PS4, PS3, PS VIta, PSP, X360 a XONE.

- záruka na bazarové zboží je 24 měsíců. Nelze garantovat funkčnost jednorázových kódů.

- při prodeji her se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. Vaše údaje budou zaznamenány v kupní smlouvě, kterou s vámi dle platného českého práva při prodeji uzavíráme.